Облікова картка на елемент нематеріальної культурної спадщини

 

 

Додаток

до Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

(пункт 1 розділу ІІ)

  

ЗРАЗОК

 

Облікова картка

елемента нематеріальної культурної спадщини України

(офіційна/визнана назва елемента нематеріальної культурної спадщини, до 10 слів)

 

інша назва елемента нематеріальної культурної спадщини

(за потреби/наявності)

 

(назва, яку використовують громада(и), група(и), окрема(і) особа(и), пов’язана                          з побутуванням елемента нематеріальної культурної спадщини, або назва, під якою елемент нематеріальної культурної спадщини вже відомий)

 

  1. Загальна характеристика елемента нематеріальної культурної спадщини

 

Ареал сучасного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини Адміністративно-територіальна одиниця чи її частина (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, селище, село), в якій зосереджено елемент НКС
Ареал історичного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини За наявності інформації
Носій(ї) елемента нематеріальної культурної спадщини, що має(ють) безпосередній зв’язок з елементом НКС та вважає(ють)  його частиною своєї спадщини Громада(и), група(и), окрема(і) особа(и)
Галузь спадщини, яку представляє елемент нематеріальної культурної спадщини Відмітити потрібне:

усні традиції та форми вираження;

виконавське мистецтво;

звичаї, обряди, святкування;

знання та практики, що стосуються природи і Всесвіту;

традиційні ремесла;

інше (зазначити іншу галузь, яку представляє елемент нематеріальної культурної спадщини)

Стислий опис елемента

 

До 500 слів
Матеріальні предмети, пов’язані з елементом нематеріальної культурної спадщини За наявності – сировина, інструменти, одяг, ритуальні предмети, певне місце тощо, які пов’язані з побутуванням елемента нематеріальної культурної спадщини та без яких неможливе його застосування на практиці.

До 200 слів

Стисле визначення стану життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини Опис стану життєздатності:

вік носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини та середній вік інших членів громади (групи), які цікавляться елементом (слухачів, глядачів, учасників обрядів, споживачів традиційних знань, користувачів виробів народних промислів тощо);

широта охоплення елементом нематеріальної культурної спадщини членів громади (кількість носіїв) та ареал поширення елемента нематеріальної культурної спадщини;

способи передачі елемента нематеріальної культурної спадщини в громаді від покоління до покоління, опис цього процесу;

загрози сучасному побутуванню елемента нематеріальної культурної спадщини або ризики, що можуть виникнути в майбутньому для побутування елемента (за наявності);

необхідність вжиття заходів із забезпечення життєздатності елемента нематеріальної культурної спадщини на цей час, опис заходів, необхідних для усунення існуючих загроз або уникнення майбутніх ризиків, для збереження елемента нематеріальної культурної спадщини.

До 500 слів

 

Подібні елементи нематеріальної культурної спадщини, які існують у сусідніх адміністративно-територіальних одиницях чи їх частинах (за наявності інформації) Вказуються елементи нематеріальної культурної спадщини, що подібні до елемента нематеріальної культурної спадщини, на який заповнюється облікова картка
Інформація щодо включення елемента нематеріальної культурної спадщини до місцевого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони) За наявності

 

  1. Заходи з охорони елемента нематеріальної культурної спадщини

 

Зазначаються заходи, які проведено та плануються для забезпечення життєздатності елемента, рівень залучення до них членів громади, носіїв елемента: ідентифікація, документування, дослідження, збереження, захист, популяризація, передання наступним поколінням, інші заходи.

До 500 слів

 

  1. Участь заінтересованих сторін у підготовці облікової картки

 

Зазначаються установи, організації, громади, групи, окремі особи, в тому числі носії елемента, які та в який спосіб брали участь у підготовці облікової картки

 

  1. Згода носія(їв) елемента нематеріальної культурної спадщини на його(їх) занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, спосіб її отримання

 

письмова згода

згода, зафіксована аудіозаписом

згода, зафіксована відеозаписом

згода не запитувалася (нижче зазначити причину)

 

  1. Допоміжні матеріали, що презентують елемент нематеріальної культурної спадщини

 

Назва Кількість Стислий опис

зображеного (зафіксованого) у фото-, аудіо-, відеоматеріалах

Дата виконання

(день, місяць, рік)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності) особи, яка підготувала допоміжні матеріали
Фотоматеріали До 10 од.      
Аудіоматеріали До 5 записів не більше

30 хв.

     
Відеоматеріали До 5 записів не більше

30 хв.

     
Інше

(за наявності)

       

 

           До облікової картки може додаватися інформація про наявні інформаційні ресурси щодо елемента нематеріальної культурної спадщини, зокрема друковані джерела, посилання в мережі Інтернет. Перелік джерел подається згідно з правилами бібліографічного опису.

 

 

  1. Облікову картку підготовлено

 

Посада,

найменування організації

Спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

(за наявності)

П.І.Б. Підпис Дата складення
 

 

       

 

 

Посада

(зазначається посада керівника відповідального структурного підрозділу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або уповноваженої особи установи, організації, громадського об’єднання тощо, відповідального(ї) за підготовку облікової картки)

 

____________________________

(підпис)

М.П.

(за наявності)

 

Ініціали, прізвище

 

 

Download (DOC, 85KB)